Loading...
Naslovna 2019-05-07T11:28:34+00:00

Arhuska Konvencija

Cilj Arhuske konvencije je da ojača ulogu građana i organizacija civilnog društva u pitanjima koja se tiču životne sredine.
Utemeljena je na principima participativne demokratije.

Arhuska konvencija definiše niz prava pojedinaca i organizacija civilnog društva u vezi sa životnom sredinom.
Strane potpisnice su dužne da zakonodavno obezbijede da državni organi, na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou,
doprinesu ostvarenju tih prava.

Arhuska konvencija obezbjeđuje:

A K T U E L N O

Vijesti i Obavještenja

2302, 2021

Trinaesti sastanak Radne grupe za pristup pravdi u skladu sa Arhuskom konvencijom

15.- 16. februara 2021. godine Ženeva, Švajcarska Trinaesti sastanak Radne grupe za pristup pravdi održao se od 15. do 16. februara 2021. godine u hibridnom formatu. Sastanak je pružio platformu za razmjenu informacija, iskustava i dobre prakse u vezi sa primjenom III stuba Konvencije o pristupu pravdi i mogućim mjerama za uklanjanje prepreka koje [...]

112, 2020

Javna rasprava o Predlogu IV nacionalnog izvještaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuske konvencije), u periodu od 30.novembra do 30.decembra 2020.godine.

Javna rasprava o Predlogu IV nacionalnog izvještaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuske konvencije) Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona [...]

2309, 2020

Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu ukazuje da pandemija COVID-19 ne može opravdati bilo kakvo ograničenje prava javnosti na informisanje, učešće javnosti i pristup pravdi u pitanjima životne sredine

Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu, tj. Odbor za praćenje sprovođenja Arhuske konvencije usvojio je 2.septembra 2020.godine Izjavu o primjeni Arhuske konvencije tokom pandemije COVID 19 i faze ekonomskog oporavka. U navedenoj Izjavi, Odbor izražava zabrinutost da bi Strane Konvencije mogle pokušati da ograniče prava zagarantovana Konvencijom i da ta ograničenja opravdaju, pozivajući se [...]

Proaktivni pristup informacijama

SAZNAJ VIŠE