Loading...

Konvencija

Konvencija 2019-05-07T12:01:01+00:00

Arhuska konvencija

Konvencija o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija) usvojena je 25. juna 1998. godine na četvrtoj ministarskoj konferenciji „Životna sredina za Evropu“ (Arhus, Danska) u okviru aktivnosti Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu.

Konvencija je stupila na snagu 30. oktobra 2001. godine.

Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i prava na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Zakon o ratifikacije Arhuske konvencije) donijela je Skupština Crne Gore i objavljen je u Službenom listu („Sl.list Crne Gore – Međunarodni ugovori“, br. 03/09).

Odredbama člana 1 Ustava Crne Gore („Sl. List CG“, br. 1/07), propisano je da je Crna Gora građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava.

Odredbama člana 23 Ustava Crne Gore („Sl. List CG“, br. 1/07), propisano je da svako ima pravo na zdravu životnu sredinu, na blagovremeno i potpuno obavještavanje o stanju životne sredine, na mogućnost uticaja prilikom odlučivanja o pitanjima od značaja za životnu sredinu i na pravnu zaštitu ovih prava, i da je svako, a posebno država, obavezan da čuva i unapređuje životnu sredinu.

Cilj koji se želi ostvariti primjenom ove konvencije je obezbjeđenje zaštite prava svakog pojedinca sadašnjih i budućih generacija na život u okruženju adekvatnom njihovom zdravlju i dobrobiti.

Kao međunarodni instrument zaštite životne sredine ova konvencija sadrži tri grupe pravila koja se odnose na:

Dostupnost informacija
o životnoj sredini:

Pravo građana na informacije o životnoj sredini koje se nalaze u posedu državnih organa;

Učešće javnosti
u donošenju odluka
od značaja za životnu sredinu:

Prvo građana da učestvuju u izradi planova, programa, politike i zakonodavstva koji mogu uticati na životnu sredinu;

Pravnu zaštitu:

Pravo građana na pravnu zaštitu u slučaju da su im prava u vezi s pristupom informacijama ili javnim učešćem povređena.