Potpisan Memorandum o saradnji – formirana Mreža Arhus centara Crne Gore

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji između Arhus centara Podgorica i Berane (organizacione jedinice Agencije za zaštitu prirode i životne sredine),  Arhus centra Nikšić (NVO „Ozon“), Arhus centra Pljevlja (NVO „Breznica“) i Arhus centra Kolašin (NVO „Natura”) 29. maja 2019. godine formirana je Mreža Arhus centara Crne Gore.

Svrha ovog memoranduma jeste definisanje različitih oblika saradnje koji su usmjereni na podizanje ekološke svijesti tj. pružanje bližih informacija građanima Crne Gore iz oblasti životne sredine, podrške u učešću prilikom donošenja odluka vezanih za ovu oblast, te omogućavanje ostvarivanja prava na pravnu zaštitu kada je životna sredina u pitanju.

Potpisivanjem memoranduma želi se intenzivnije doprinijeti praktičnoj primjeni Arhuske konvencije u Crnoj Gori – svakodnevnom razmjenom informacija o aktivnostima koje se odnose na pripremu i sprovođenje zakona, strategija i drugih dokumenata u oblasti životne sredine, što predviđa bližu saradnju sa ministarstvima, institucijama i  relevantnim ustanovama i širom javnošću u cilju aktivnog učešća u javnim raspravama o nacrtima zakona i drugih propisa iz oblasti životne sredine, bližu saradnju u smislu ukazivanja na aktuelne probleme, kao i međusobnu podršku projektima iz oblasti unaprjeđenja stanja životne sredine.

Kako je pomenuta konvencija značajna u demokratizaciji društva, kako omogućavajući interakciju građana i organa vlasti na svim nivoima, tako i obezbjeđujući primjenu i zaštitu ljudskih prava, Mrežom Arhus centara Crne Gore želi se nadalje popularizovati Arhuska konvencija  sa ciljem jačanja uloge građana i organizacija civilnog društva u pitanjima koja se tiču životne sredine.

 

Podsjećamo da je uz podršku Misije OEBS-a napravljen najvažniji korak u implementaciji Arhuske konvencije, otvaranjem prvog Arhus centra u okviru Agencije za zaštitu životne sredine u aprilu 2011. godine , a zatim, daljom saradnjom i narednih. Danas u Crnoj Gori  postoji pet Arhus centara – Podgorica i Berane su centri formirani u okviru vladinih institucija, dok tri centra u Nikšiću, Pljevljima i Kolašinu  djeluju u okviru nevladinih organizacija.

Memorandum o saradnji su potpisali: gdin Nikola Medenica, direktor Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, gdin Aleksandar Perović, direktor NVO „Ozon“, gdin Miodrag Mitrović, direktor NVO „Breznica“ i gdin Milan Mikan Medenica, direktor NVO „Natura“, uz prisustvo predstavnika Misije OEBS-a u Crnoj Gori gdina Gorana Ojdanića, višeg asistenta za podršku.

2019-06-03T13:10:06+00:00 03.06.2019|Vijesti|